ติดตั้ง Docker บน RaspberyPi

 1. ลง Docker :
  curl -sSL https://get.docker.com | sh
 2. Add permission to Pi User to run Docker Commands :

  sudo usermod -aG docker pi

  สั่ง reboot

 3. ทดสอบ Docker :

  sudo docker run hello-world

 4. ติดตั้งเพิ่ม

  sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
  sudo apt-get install -y python python-pip
  sudo apt-get remove python-configparser

 5. ติดตั้ง Docker Compose

  sudo pip install docker-compose