มา Bluid docker-compose บน Windows กัน

version: ‘3.3’

services:

web:
image: php:7.2-apache
restart: always
links:
– D:/Docker/Folder/www/:/var/www/html/
ports:
– “8001:80”