• การเงินและการบัญชี
01. เครื่องคิดเลขสำหรับการลงทุนรายปี Download 02. แผ่นงานวิเคราะห์เงินกู้ Download
03. การลงทะเบียนสมุดเช็ค Download 04. กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้ Download
05. งบประมาณรายเดือนส่วนบุคคล Download 06. ผลประกอบการจากการลงทุนในหลักทรัพย์ Download
07. ใบกำกับภาษี Download 08. บิลเงินสด ใบกำกับภาษี Download
09. สูตรการแปลงค่าเงิน สกุลเงินต่างๆ Download 10. แปลงค่าเงินสกุลต่างๆ Download
11. หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย Download 12. ตารางคำนวณการแลกเงิน Download
13. สร้างฟอร์มใบเสร็จรับเงิน Download 14. ตารางคำนวณงบดุล Download
15. สูตรการสร้างใบเสร็จรับเงิน Download 16. สูตรหาค่าเสื่อมราคาแบบร้อยละเท่ากัน Download
17. ตารางคำนวณงบกำไรขาดทุน Download 18. สูตรหาค่าเสื่อมราคา Download

 

 • อินวอยซ์
01. ใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษี Download 02. ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี Download
03. ใบแจ้งหนี้การขายที่มีหมายเลขสินค้า Download 04. ใบแจ้งหนี้การขายพร้อมภาษี และการคำนวณการขนส่งและการจัดการ Download
05. ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่มีส่วนลดเงินมัดจำ Download 06. ใบแจ้งหนี้ที่คำนวณยอดรวม Download
07. ใบแจ้งหนี้บริการพร้อมคำนวณภาษี Download 08. ใบแจ้งหนี้พร้อมการคำนวณภาษี Download
09. ใบแจ้งหนี้พร้อมภาษีขายบางส่วนที่นำมาใช้ Download 10. ใบสลิป Download
11. ใบสั่งซื้อที่มีภาษีขาย Download 12. สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า อ้างอิงรหัสสินค้า Download
13. สูตรการเขียนใบสั่งซื้อสินค้า Download 14. สูตรการลดราคาสินค้า ซื้อด้วยเงินสดกับซื้อด้วยบัตรเคดิต Download
15. สูตรการสร้างใบกำกับภาษีและใบส่งของ Download

 

 • การเดินทาง
01. รายการตรวจสอบการเดินทางสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน Download 02. รายงานค่าใช้จ่ายการเดินทาง Download

 

 • การขายและสินค้าคงคลัง
01. รายการราคาค่าบริการ Download 02. รายการราคาผลิตภัณฑ์ Download
03. รายการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องมือ Download 04. สรุปยอดขายสินค้า Download
05. ค่าคอมมิสชั่น Download 06. สูตรหาค่าคอมมิชชั่น Download
07. สูตรหาค่าใช้จ่ายเซลล์ Download 08. สูตรการคำนวณเวลาในการผ่อนชำระ Download
09. สูตรการตั้งราคาสินค้า Download 10. ตารางการลดราคาสินค้า Download
11. สูตรลดราคาสินค้าโดยใช้เงินซื้อสินค้าเป็นเงือนไขในการลด Download 12. สูตรการตั้งราคาสินค้า เพิ่มราคาเพื่อรับกับราคาที่จะลด Download
13. สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ Download 14. ตารางเปรียบเทียบน้ำมันกับยอดขายสินค้า Download
15. สูตรการสร้างโปรแกรมคำนวณราคาเช่าอุปกรณ์ Download

 

 • การผลิตและผลผลิต
01. ฮีสโตแกรมแสดงผลการผลิต Download 02. สูตรการหาความคุ้มค่าในการลงทุน Download

 

 • การศึกษา
01. แผนการสอนประจำสัปดาห์ของผู้สอน Download 02. ตัวติดตามเครดิตทางการศึกษา Download
03. ตัวติดตามผลการเรียน Download 04. ตารางของชั้นเรียนประจำสัปดาห์ Download
05. ตารางผลคูณ Download 06. บัตรประจำตัวนักเรียน Download
07. บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนปี 2546-2547 Download 08. บันทึกการเข้าเรียนรายสัปดาห์ Download
09. รายการระยะเวลาของแต่ละชั้นเรียน Download 10. การตัดเกรด ผ่าน ไม่ผ่าน Download
11. ตารางการคิดคะแนน Download 12. ตารางการตัดเกรด Download
13. ตารางการคิดคะแนนตัวอย่าง Download 14. ตารางการตัดเกรดแบบตัวเลข Download
15. สูตรการตัดเกรดเฉลี่ยสะสม Download

 

 • กีฬา
01. รายการการแข่งขัน Download 02. รายชื่อนักกีฬาเยาวชน Download

 

 • ทรัพยากรบุคคล
01. กำหนดเวลาสำหรับการจัดงาน 5 วัน Download 02. กำหนดการเดินทางทางธุรกิจ Download
03. กำหนดการจัดการ Office Download 04. ข้อมูลผู้สมัครงานและตารางเปรียบเทียบ Download
05. รายการโทรศัพท์ขององค์กร Download 06. รายชื่อการแลกเปลี่ยนของขวัญกับลุงซานต้า Download
07. รายชื่อสมาชิก Download 08. สูตรการคำนวณภาษีบุคคล Download
09. คำนวณภาษีเงินได้ Download 10. สูตรการคิดค่าโอที Download
11. คำนวณหาประกันสังคม Download 12. ค่าล่วงเวลา (OT) Download
13. คำนวณโบนัสพนักงาน Download 14. สูตรคำนวณเงินเดือนกับค่าโอที Download

 

 • ที่อยู่อาศัย / บุคคลทั่วไป
01. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องครัวอีกครั้ง Download 02. เครื่องคำนวณค่าตกแต่งห้องน้ำอีกครั้ง Download
03. แผนภูมิแสดงการเติบโตของทารก Download 04. การทัวร์หลายประเทศทั่วโลก Download
05. การวางแผนอาบน้ำเด็กอ่อน Download 06. ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว Download
07. งบประมาณการแต่งงาน Download 08. ตัวติดตามของขวัญวันแต่งงาน Download
09. ตารางเวลาการซ่อมบำรุงบ้าน Download 10. บันทึกการเข้ารับบริการของรถยนต์ Download
11. บันทึกการค้นหางาน Download 12. บันทึกการบริจาคเงิน Download
13. รายการช้อปปิ้งของขวัญ Download 14. รายการตรวจสอบบันทึกย่อคำขอบคุณ Download
15. รายการสิ่งของในบ้าน Download 16. รายการสิ่งที่จะทำสำหรับโครงการ Download
17. รายการสินค้าที่ต้องซื้อ Download 18. รายชื่อหนังสือที่อ่าน Download
19. สูตรคำนวณเงินฝากในอนาคต Download 20. สูตรการคิดเงินผ่อนชำระ Download
21. ตารางค่าใช้จ่ายส่วนตัว Download

 

 • ปฏิทิน
01. เส้นแบ่งเวลา Download 02. ปฏิทินปี 2549 พร้อมแผ่นงานหลายๆ แผ่น Download
03. ปฎิทินปี 2010-2019 Download

 

 • พนักงาน
01. แผ่นแสดงเวลารายสัปดาห์ Download 02. ใบบันทึกเงินสดของเพ็ตตี้ Download
03. กำหนดเวลาสำหรับกะของพนักงาน Download 04. ตารางเวลารายสัปดาห์ Download
05. ตารางเวลารายสัปดาห์จำแนกตามลูกค้าและโครงการ Download 06. ตารางเวลารายสัปดาห์พร้อมงานและการล่วงเวลา Download
07. ตารางการทำงานรายสัปดาห์ Download 08. บัตรลงเวลาของพนักงาน Download
09. คำนวณภาษีเงินได้ Download

 

 • สุขภาพ
01. เครื่องมือติดตามความดันโลหิต Download 02. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับบุรุษ Download
03. แผนผังแสดงความฟิตสำหรับสตรี Download 04. ใบบันทึกโรคภูมิแพ้ Download
05. การคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหาร Download 06. ตารางสาเหตุของโรคภูมิแพ้และอาการ Download
07. บันทึกสุขภาพสัตว์เลี้ยง Download 08. ประวัติสุขภาพ Download
09. หน่วยวัด-เครื่องชั่งน้ำหนัก Download