แก้ไขปัญหา เข้า phpmyadmin ไม่ได้ Access forbidden macos

เปิด Xamp

ไปที่ Tab General กด Start และไป Tab Services กด Start All

ต่อมาไปแก้ไขไฟล์ โดยไปที่ Tab Volumes กด Mount จากนั้น กดปุ่ม Explore จะแสดงไฟล์ขึ้นมา ไปที่ etc > extra > httpd-xampp.conf

จาก

# since XAMPP 1.4.3
<Directory “/opt/lampp/phpmyadmin”>
AllowOverride AuthConfig Limit
Require local
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

แก้ไขให้เป็น

# since XAMPP 1.4.3
<Directory “/opt/lampp/phpmyadmin”>
AllowOverride AuthConfig Limit
Require all granted
ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

ทำการ ปิด โดยไปที่ Tab General กด Stop แล้ว Start ใหม่