แก้ error บน Docker “Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?”

แก้ error บน Docker “Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?”

แก้ไขโดย

systemctl start docker