ผู้ดูแลเว็บไซต์งานสารบรรณ

ชื่อ-สกุล : นายจรัล จันจะนะ
ตำแหน่ง : ช่างปูน ช3
หัวหน้างานสารบรรณ

โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73155

ผู้ดูแลระบบโปรแกรมโรงพยาบาล
ผู้ดูแลระบบจัดการการปฎิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

ชื่อ-สกุล : นายนัฑพงศ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Email : [email protected]

โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73135

ผู้ดูแลเว็บไซต์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
ผู้ดูแลเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ผู้ดูแลระบบกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลเว็บไซต์งานยุทธศาสตร์แผนงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ดูแลระบบระบบนัดหมายกลาง
ผู้ดูแลเว็บไซต์คลังความรู้ RICD

ผู้ดูแลระบบ P4P

ชื่อ-สกุล : นายบุญเยี่ยม ขัดผาบ
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
Email : [email protected]
โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73135

ผู้ดูแลเว็บไซต์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา ศิริตัน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

Email : [email protected]

โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73135

ผู้ดูแลเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิชญา จันต๊ะรังษี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

Email : [email protected]

โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73173

ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ-สกุล : นางสาวจรรยวรรณ จิตนาน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

Email : -

โทรศัพท์ : 053-908300 ต่อ 73153