แก้ไข Android Studio ขึ้นError Installation did not succeed. The application could not be installed : INSTALL_FAILED_OLDER_SDK

แก้ไข Android Studio ขึ้นError Installation did not succeed. The application could not be installed : INSTALL_FAILED_OLDER_SDK

ไปเปิดไฟล์ build.gradle หาคำว่า minSdkVersion 29 ลดเป็น minSdkVersion 28