แก้ปัญหา Windows Update พิมพ์แล้วขึ้น BSOD (Blue Screen of Death)

แก้ปัญหา Windows Update พิมพ์แล้วขึ้น BSOD (Blue Screen of Death)

wusa /uninstall /kb:5000802
wusa /uninstall /kb:5000808