งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่