ติดตั้ง Git บน CentOS7

#yum install git
#git –version
#yum groupinstall “Development Tools”
#yum install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel zlib-devel
#yum install git2u-all
#git –version