ติดตั้ง HestiaCP และ Docker บน Ubuntu 20.04

Config TimeZone

#timedatectl list-timezones
#sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok
#date
#timedatectl

ติดตั้ง HestiaControl Panel ซึ่งพัฒนาต่อจาก VESTACP

OS ที่รองรับ

  • Debian 9
  • Debian 10
  • Ubuntu 16.04 LTS
  • Ubuntu 18.04 LTS
  • Ubuntu 20.04 LTS

#wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh
#bash hst-install.sh

Docker:

#sudo apt install docker.io
#sudo systemctl enable –now docker
#docker –version
#sudo apt install docker-compose
#docker-compose version

Set Network For Docker

#docker network ls
#docker network create -d bridge docker-name-network
#docker network ls