ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโปรแกรม รพ. (Jhos) จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์