ตั้งค่า Password phpMyAdmin ใน Xampp

 1. เปิดโปรแกรม Xampp
 2. หา Icon คำว่า Shell ทางขวา จะขึ้นโปรแกรมในรูปแบบ Command Line
 3. พิมพ์ โดยใส่ Password ที่ต้องการ  mysqladmin –user=root password “”
 4. ไปที่ Xampp หา Icon Config แล้วเลือก phpMyAdmin (config.inc.php)
 5. หาบรรทัด

  $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘config’;

  แก้เป็น

  $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;

  แล้วให้ใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 2

  $cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”;

  แก้เป็น
  $cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”;