แก้ไข The secret passphrase in configuration (blowfish_secret) is too short. ใน phpMyAdmin

หา

$cfg[‘blowfish_secret’] = ‘xxx’; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

แก้ไขให้ยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร

$cfg[‘blowfish_secret’] = ‘P5DxxxaxX0tOqI7HX$cH!eb3zwnDDoDr’; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

 

systemctl restart mariadb