ตั้งค่า Time on Ubuntu

เช็ควันที่

#date

ดู timezones ทั้งหมด

#timedatectl list-timezones

แก้ไข timezones

#sudo timedatectl set-timezone Asia/Bangkok

เช็ควันที่อีกที

#date

#timedatectl