วิธี Upgrade PHP 5.4 ไป PHP 7.4 version บน CentOS 7

# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo
# php -v
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum install yum-utils
# yum-config-manager --enable remi-php71
# yum-config-manager --enable remi-php72 
# yum-config-manager --enable remi-php73
# yum-config-manager --enable remi-php74
# yum-config-manager --enable remi-php74
# yum update
# php -v
Skip to content